Ελληνικά
Περιγραφη: Διαφημιστικό σποτ του ψυκτικού Ιωακείμαρου Δημήτρη.
Brand, Yπηρεσίες
Ιωακεΐμαρος Δημήτριος
1280x720, CSS3, HTML5, Javascript, jQuery, Landscape
ioakeimaros